Zaznacz stronę

Warunki dostawy zbrojenia prefabrykowanego
firmy Katmet sp. z o.o.

(dalej zwane WDZ) zgodne z warunkami określonymi przez Polską Unię Dystrybutorów Stali

§1
Definicja elementu zbrojarskiego

 • Element zbrojarski jest to najmniejsza, niepodzielna część zbrojenia konstrukcji, wykonana ze stali zbrojeniowej ciętej i giętej, z prętów lub kręgów, prosta lub wygięta zgodnie ze specyfikacją projektową, stanowiąca zbrojenie pojedyncze bądź wchodząca w skład szkieletu zbrojeniowego, odpowiadająca wymaganiom normy PN EN ISO 4066.

§2
Specyfikacja stali do produkcji elementów zbrojarskich

 • Produkcja elementów zbrojarskich odbywa się ze stali zbrojeniowej klasy AIII-N w następujących średnicach: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm i w następujących gatunkach:
  • Pręty żebrowane gat. B500SP / B500B
  • Walcówka żebrowana B500SP / B500B / B500A
 • Maksymalna długość pojedynczego pręta wynosi 12m.

§3
Realizacja zamówień

 • Przed złożeniem zamówienia Zamawiający składa Wykonawcy obustronnie uzgodniony Harmonogram dostaw elementów zbrojarskich zwany dalej Harmonogramem, na dany projekt objęty umową. Harmonogramy te będą aktualizowane przez zamawiającego w cyklach miesięcznych odpowiadającym miesiącom kalendarzowym. W przypadku nieotrzymania zaktualizowanych Harmonogramów, Wykonawca może odmówić realizacji poszczególnych zamówień.
 • Zamówienie jednostkowe musi być złożone przez Zamawiającego na minimum 5 dni roboczych przed planowaną dostawą elementów zbrojarskich. Zamówienie winno zawierać rysunek konstrukcyjny wykonawczy wraz z wykazem stali.
 • Wymiarowanie elementów zbrojarskich jest liczone na zewnątrz figur.
 • Terminy wykonania danego zamówienia ulegają przesunięciu z powodu błędów w dokumentacji technicznej lub wprowadzonych na piśmie przez Zamawiającego lub projektanta poprawek, zmian i korekt. W takim wypadku termin realizacji danego zmówienia wynosi 5 dni roboczych od daty dostarczenia przez Zamawiającego poprawionej dokumentacji.
 • W przypadku realizacji zamówienia w okresie do 3 dni roboczych dolicza się dopłatę w wysokości 15% wartości zamówienia. Zamówienie złożone po godzinie 12:00 w południe traktuje się jak zamówienie złożone następnego dnia roboczego.
 • Maksymalne gabaryty elementów zbrojarskich zostają określone na 2,40m x 2,40m x 12,00m. Jeżeli projekt techniczny zawiera elementy o wymiarach większych, Zamawiający zobowiązany jest dokonać zmian w projekcie. Jeżeli wprowadzenie takich zmian nie jest możliwe, Zamawiający odbierze ponadgabarytowy wyrób własnym transportem lub poniesie koszty transportu specjalnego. Wykonawca zastrzega sobie możliwość indywidualnej wyceny dla tego rodzaju elementów zbrojarskich – ponadgabarytowych, jak również ustalenia indywidualnych terminów realizacji.
 • Maksymalna ilość elementów zbrojarskich do realizacji w ciągu doby wynosi 50 ton.
 • Minimalny tonaż jednostkowej dostawy określa się na 22 ton. W przypadku zamówień o niższym tonażu, Wykonawca uprawniony jest do doliczenia dopłaty tytułem kosztów transportu.
 • Rozładunek zbrojenia jest po stronie Zamawiającego jest nieodpłatny i może trwać nie więcej niż 2 godziny. Za każdą następną godzinę rozładunku nalicza się opłatę w wysokości 150 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę. Zamawiający zapewni sprzęt pozwalający rozładować elementy zbrojarskie o wadze pojedynczej wiązki min. 2,5 tony.
 • Zamawiający zapewni odpowiedni stan dróg dojazdowych, wjazd i wyjazd do miejsca dostawy zamówionych elementów zbrojarskich. W przypadku ograniczeń czasowych i strefowych w ruchu samochodów ciężarowych, Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy pozwolenia na wjazd samochodów ciężarowych do strefy objętej zakazem. W razie nie wywiązania się przez Zamawiającego z powyższego obowiązku, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia.
 • Termin realizacji może ulec przesunięciu w przypadku działania siły wyższej, w szczególności: strajków, blokady dróg i ulic, obniżonej lub zbyt wysokiej temperatury powietrza, obfitych opadów atmosferycznych, awarii lub katastrofy budowlanej.

§4
Rozliczenie dostaw

 • Rozliczanie należności za dostawy elementów zbrojarskich będzie opierało na ilościach faktycznie dostarczonych przez Wykonawcę – wg dokumentów WZ.
 • Kontrola jakościowa realizacji zamówienia następuje każdorazowo przy dostawie poprzez potwierdzenie dokumentów WZ przez Zamawiającego.
 • Reklamacje jakościowe dotyczące elementów zbrojarskich muszą być zgłoszone przez zamawiającego w ciągu 24 godzin od momentu dostawy. Zgłoszenia reklamacyjne zgłoszone po tym terminie nie będą przez wykonawcę rozpatrywane.
 • Dostawy w ramach postępowania reklamacyjnego będą realizowane w terminie 72 godzin od daty zgłoszenia.
 • W przypadku opóźnienia w dostawie reklamowanych elementów zbrojarskich Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości reklamowanych elementów zbrojarskich za każdy dzień zwłoki.
 • Maksymalna wysokość kar o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nie może przekroczyć 10% wartości netto reklamowanych elementów zbrojarskich.

§5
Dokumenty jakościowe

 • Wykonawca zobowiązany jest posiadać “Oświadczenia wykonawcy” wraz z atestami hutniczymi na użytą stal do produkcji elementów zbrojarskich.
 • Ewentualne badania stali użytej do produkcji elementów zbrojarskich obciążają Zamawiającego.

§6
Fakturowanie

 • Fakturowanie dostarczonych elementów zbrojarskich odbywa się po każdej dostawie. Podstawą do wystawienia faktury VAT za dostawę elementów zbrojarskich jest dokument WZ potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.
 • Termin płatności faktur liczy się od daty wystawienia faktury. Termin zapłaty jest terminem uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Płatności są dokonywane w wysokości 100% wartości faktury brutto.
 • Za nieterminowe regulowanie należności z tytułu wykonania umowy przez zamawiającego, Wykonawca dolicza odsetki w ustawowej wysokości.
 • W przypadku przekroczenia przez zamawiającego terminu płatności o 14 dni może skutkować wypowiedzeniem umowy przez Wykonawcę z Winy Zamawiającego.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi protokół z produkcji w toku oraz inwentaryzację gotowych elementów zbrojarskich. Wykonawca wzywa pisemnie Zamawiającego do dokonania inwentaryzacji. W przypadku, gdy Zamawiający w terminie 3 dni nie zgłosi udziału w inwentaryzacji ( i nie przystąpi do sporządzenia inwentaryzacji), inwentaryzację taką sporządza sam Wykonawca, a protokół z niej przesyła zamawiającemu wraz z fakturą VAT za wytworzone elementy zbrojarskie na uzgodnionych w umowie warunkach, a po jej zapłacie, może je odebrać Zamawiający.

 

 

 

Regulamin WDZ ważny od 20.01.2018 r.